Sancties

Ziekte & Verlof, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 3151 keer bekeken

Sancties
Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Dit houdt in dat de werknemer zich dient te houden aan redelijke voorschriften van de werkgever, dat hij zijn medewerking dient te verlenen aan het opstellen van, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak en dat hij passende arbeid dient te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt. Als een werknemer onverhoopt niet meewerkt aan de re-integratieverplichtingen heeft dit gevolgen. Het is van belang dat de werkgever hiervan direct melding maakt in het re-integratiedossier. De wet biedt de werkgever diverse mogelijkheden om in te grijpen indien zijn werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. De werkgever kan de werknemer de volgende sancties opleggen:

 • Het opschorten van de loonbetaling
  De werkgever kan de loondoorbetaling opschorten indien niet duidelijk is of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet. Bij onduidelijkheid over arbeidsongeschiktheid kan uitsluitend de bedrijfsarts vaststellen of de werknemer arbeidsongeschikt is. De werknemer moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de loonopschorting. Als het loon wordt opgeschort en achteraf blijkt dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan dient het loon met terugwerkende kracht te worden betaald.
 • Het stopzetten van de loonbetaling
  De werkgever kan de loondoorbetaling stopzetten als de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft vastgesteld en de werknemer niet meewerkt aan re-integratie. Loondoorbetaling kan worden stopgezet totdat de werknemer zich weer volledig inzet. Het is van belang dat de werknemer tijdig wordt ingelicht over de stopzetting. Loondoorbetaling kan alleen worden stopgezet als de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt, als hij valse informatie heeft gegeven over zijn ziekte tijdens zijn indiensttreding, als hij zijn eigen genezing tegenwerkt of als hij passende werkzaamheden weigert. Als de betreffende werknemer een ziektewetuitkering ontvangt, dan moet de stopzetting van de loondoorbetaling ook aan het UWV worden gemeld. Op het moment dat de werkgever weer loon door gaat betalen moet ook dit tijdig gemeld worden aan het UWV. Ook als de werkgever het vermoeden heeft dat de werknemer niet echt arbeidsongeschikt is kan de loondoorbetaling worden stopgezet. Als achteraf blijkt dat stopzetting onterecht was, moet het loon alsnog worden uitbetaald. Als de loonstopzetting wel terecht was en de werknemer later alsnog meewerkt, heeft hij geen recht meer op het loon over de periode dat hij nog niet meewerkte.
 • Verval van het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid
  Een werkgever kan een ontslagaanvraag op grond van verwijtbaar handelen indienen bij het UWV als hij de zieke werknemer herhaaldelijk heeft gewaarschuwd en de sanctie van schorsing en/of staking van het loon geen effect heeft gehad. Als vast komt te staan dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert medewerking te verlenen aan re-integratie, is het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing. Als de werkgever een ontslagaanvraag indient, dan zal hij aannemelijk moeten maken dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert medewerking te verlenen aan zijn re-integratie en dat in redelijkheid van de werkgever niet gevergd kan worden het dienstverband te laten voortbestaan. Het UWV zal in geval van dit zogenaamde 'poortwachtersontslag' te allen tijde een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen bij de beslissing betrekken.
   

Als de werknemer niet mee werkt aan de re-integratie, dan kan de werkgever hiervan melding geven aan het UWV. Het UWV heeft de mogelijkheid de werknemer te korten of uit te sluiten van zijn WIA-uitkering als blijkt dat hij niet heeft meegewerkt aan zijn re-integratie.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau