Werkloosheidswet

Ontslag 22 - 12 - 2015 // 8840 keer bekeken

Werkloosheidswet (WW)
Na afloop van de arbeidsovereenkomst moet een werknemer, die in aanmerking wil komen voor een WW-uitkering, zich binnen twee dagen na zijn laatste werkdag bij het UWV als werkzoekende inschrijven. Daarnaast heeft de werknemer één week de tijd (na de laatste werkdag) om een WW-uitkering aan te vragen. Uiteraard kan en mag u zich al eerder als werkzoekende inschrijven en kan de aanvraag voor een WW-uitkering reeds voor de eerste werkloosheidsdag worden gedaan (dit kan vanaf 1 week voor de laatste werkdag).
De beoordeling van een WW-aanvraag kan enige tijd duren, zodat eventueel om een voorschot op de uitkering kan worden verzocht.

Ruth wordt op 1 oktober ontslagen. Als zij in aanmerking wil komen voor een WW-uitkering, moet zij zich binnen twee dagen na haar laatste werkdag bij het UWV als werkzoekende inschrijven, inhoudende uiterlijk op 3 oktober. Binnen één week na haar laatste werkdag kan zij een WW-uitkering aanvragen. Dit betekent dat zij uiterlijk op 8 oktober een WW-uitkering kan aanvragen.

Duur van de uitkering
Vanaf 1 januari 2016 werkloos, dan is de maximale duur van een WW-uitkering niet meer 38 maanden zoals voorheen. De maximale duur van de WW wordt vanaf deze datum korter. Dit wordt in stappen afgebouwd.

Opbouw en duur WW per 1 januari 2016
Voor de eerste 10 jaar geldt nog steeds dat voor ieder jaar arbeidsverleden één maand uitkering wordt opgebouwd. Na de eerste 10 jaar wordt voor elk jaar arbeidsverleden en halve maand uitkering opgebouwd.
Van 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt de maximale uitkeringsduur van 38 maanden stap voor stap teruggebracht naar 24 maanden. Dit zal gebeuren door elk kwartaal één maand uitkering af te bouwen. Vanaf 1 april 2019 duurt een WW-uitkering nog maximaal 24 maanden.

Hoogte WW-uitkering
De eerste twee maanden van werkloosheid bedraagt de WW-uitkering 75% van het dagloon. Na deze twee maanden wordt de uitkering verlaagd naar 70% van het dagloon. Het dagloon is het loon dat de werknemer gemiddeld per dag verdiende, in het jaar voordat hij werkloos werd. Het gaat hierbij om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Dit houdt in dat bonussen vaak wel meetellen, maar reiskosten en overige vergoedingen niet. Er is een maximum dagloon. Per 1 juli 2019 is dat € 216,90 bruto.

Verlof en de WW
Als een werknemer voorafgaand aan haar werkloosheid onbetaald verlof heeft opgenomen of een bevallingsuitkering op grond van de WAZO heeft ontvangen, wordt de referteperiode verlengd met het aantal verlofweken. Dit houdt in dat minstens 26 weken gewerkt moet zijn in een periode van 36 weken vermeerderd met het aantal weken dat de werknemer een bevallingsuitkering heeft ontvangen of verlof heeft opgenomen.

Verwijtbare werkloosheid
Voordat het UWV de uitkering toewijst, toetst het UWV of de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Als dat het geval is, volgt namelijk een blijvende gehele weigering van de WW-uitkering. Bij een verminderde verwijtbaarheid volgt een tijdelijke, gedeeltelijke weigering van de WW-uitkering. Er is sprake van verwijtbare werkloosheid als:

  • Aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt en de werknemer daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Het gaat dan om ontslag op staande voet.
  • De dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

In andere gevallen dan een ontslag op staande voet of ontslag op initiatief van de werknemer geldt geen verwijtbare werkloosheid. Wel kan de werknemer een sanctie krijgen vanwege een benadelingsbehandeling, bijvoorbeeld bij het instemmen met ontslag op een te korte termijn.

Fictieve opzegtermijn
Bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever een opzegtermijn in acht nemen voordat de arbeidsovereenkomst eindigt. Bij ontslagmanieren zoals wederzijds goedvinden of ontbinding door de rechter, geldt geen opzegtermijn. Normaliter wordt bij wederzijds goedvinden de opzegtermijn wel in acht genomen en houdt ook de rechter in zijn beslissing rekening met de wettelijke opzegtermijn. De manier van ontslag mag echter geen invloed hebben op de ingangsdatum van een WW-uitkering, daarom wordt door het UWV fictief een opzegtermijn aangehouden.

Vanaf de datum van de ontbindingsbeschikking of de datum van een schriftelijke beëindiging met wederzijds goedvinden wordt geen WW-uitkering toegekend gedurende de opzegtermijn, die de werkgever normaal bij opzegging had moeten hanteren.

Als een arbeidsovereenkomst met een afspraak tussen partijen of een uitspraak van de rechter op 29 oktober wordt beëindigd, met ingang van 1 november, en de normale opzegtermijn voor de werkgever zou twee maanden zijn, dan gaat de WW-uitkering pas in op 1 januari.

Passende arbeid

Alleen het eerste half jaar met een WW-uitkering mag er gezocht worden naar werk op eigen opleidings- en werkniveau, daarna wordt alle arbeid passend.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau