Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Ziekte & Verlof 16 - 10 - 2013 // 18894 keer bekeken

De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Onder zwangerschapsverlof wordt verstaan de periode van ingang van het verlof tot aan het moment van de bevalling. Het doel van het zwangerschapsverlof is het voorkomen van fysieke ongemakken. Bevallingsverlof is het verlof vanaf de dag na de bevalling tot aan het einde van het verlof.

Ellis werkt bij een thuiszorgorganisatie. Ze heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Recentelijk is ze in blijde verwachting van haar eerste kindje. Nu zij een arbeidsovereenkomst heeft zal ze in verband met haar bevalling recht hebben op het zwangerschap- en bevallingsverlof.

Recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof
Een zwangere werknemer die in dienstverband werkt heeft recht op doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook de zelfstandige zwangere vrouw heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Sinds 2008 geldt er voor zelfstandigen een aparte regeling, de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling). Deze regeling geldt ook als u meewerkend echtgenote bent. De zwangere vrouw die een WW-uitkering, Ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt heeft ook recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Aanvraag
De werkneemster heeft een meldingsverplichting bij de werkgever met ingang van welke dag zij het zwangerschaps- en bevallingsverlof opneemt. Uiterlijk drie weken voor die dag dient dit ingediend te zijn. De melding kan mondeling of schriftelijk geschieden. De werkgever mag hierbij om bewijs vragen, zoals een schriftelijke verklaring van de arts of de verloskundige. De werkgever mag de aanvraag tot zwangerschaps- en bevallingsverlof nooit weigeren. De werkgever hoeft de zwangerschapsverklaring niet naar het UWV op te sturen. Hij dient de zwangerschapsverklaring wel te bewaren, want het UWV kan tot één jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering vragen om de zwangerschapsverklaring.

Duur zwangerschapsverlof
Een werkneemster heeft minstens zestien weken recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hoelang de verlofperiode duurt, is afhankelijk van de geboortedatum van het kind. Indien een werkneemster zwanger is van een meerling dan heeft zij - indien zij uitgerekend is op of na 26 mei 2016 - recht op 2 tot 4 weken langer zwangerschapsverlof.

Ingang zwangerschapsverlof
De werkneemster kan zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. De bevallingsdatum die wordt aangehouden staat aangegeven in een aan de werkgever overhandigde schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige. Uiterlijk vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum moet het zwangerschapsverlof opgenomen worden. Indien de werkneemster zwanger is van een meerling dan kan zij 10 weken, maar dient zij uiterlijk 8 weken, voor de vermoedelijke bevallingsdatum het verlof op te nemen.

Meike is zwanger. De vermoedelijke datum van de bevalling is 22 april. Meike heeft het recht om zes weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling het zwangerschapsverlof op te nemen. Dat houdt in dat zij op 11 maart zwangerschapsverlof kan opnemen. Het verlof moet uiterlijk vier weken voor de dag van de vermoedelijke datum van de bevalling worden opgenomen. Dat houdt in dat ze uiterlijk op 25 maart het zwangerschapsverlof moet opnemen.

Duur bevallingsverlof
Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken. Deze periode kan echter worden verlengd indien het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd, als de werkneemster het zwangerschapsverlof zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum heeft laten ingaan, maar de werkelijke bevallingsdatum blijkt eerder te zijn gelegen. Op het moment van bevalling heeft de vrouwelijke werknemer een meldingsverplichting. Zij dient haar werkgever uiterlijk op de tweede dag volgend op de dag van de bevalling te informeren.

Jessica werkt als peuterleidster bij bedrijf X in Hengelo. Ze is zwanger en haar zwangerschap- en bevallingsverlof naderen. Jessica stopt zes weken voor de uitgerekende datum met werken. Haar baby wordt een week te vroeg geboren. Jessica heeft vijf weken zwangerschapsverlof en elf weken bevallingsverlof. In totaal heeft Jessica zestien weken verlof.

Floor werkt ook als peuterleidster in hetzelfde bedrijf als Jessica. Ook Floor is zwanger. Floor stopt zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met werken. De baby van Floor wordt echter twee weken te laat geboren. Floor heeft recht op acht weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. Floor heeft in totaal achttien weken verlof.

Marina is op drie mei 2013 bevallen van haar dochter Meike. Uiterlijk op vijf mei 2013 dient Marina haar bevalling te melden aan haar werkgever.

Verlenging van het bevallingsverlof 
In de Wet arbeid en zorg is een verlenging van het bevallingsverlof opgenomen als het kindje ziek wordt tijdens het bevallingsverlof van de werkneemster en het kindje moet worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege zijn of haar medische toestand. Het bevallingsverlof van de werkneemster wordt in dat geval verlengd met maximaal 10 weken. Het recht op verlenging van het verlof ontstaat als het kindje meer dan zeven dagen in het ziekenhuis is opgenomen. Ook ontstaat het recht op verlenging van het bevallingsverlof als sprake is van meerdere kortere ziekenhuisopnames van in totaal meer dan zeven dagen. Daarnaast is in de wet opgenomen dat als de werkneemster tijdens het bevallingsverlof overlijdt, de partner van de werkneemster recht heeft op het resterende bevallingsverlof met behoud van salaris.

Bevallingsverlof spreiden (deeltijd bevallingsverlof)
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Arbeid en Zorg gewijzigd. Per deze datum is het deeltijd bevallingsverlof opgenomen, wat maakt dat het mogelijk is om het bevallingsverlof gespreid op te nemen. Het opdelen van het bevallingsverlof kan na 6 weken waarop het recht op het verlof is ingegaan. De werkneemster kan het resterende deel van het verlof opnemen gedurende een periode van maximaal 30 weken na aanvang van spreiding van het verlof. Het verzoek tot opdeling van het bevallingsverlof moet uiterlijk drie weken nadat het verlof is ingegaan, door de werkneemster worden ingediend bij de werkgever.

Judith werkt 40 uur per week. Ze is snel hersteld en wil haar werkzaamheden weer op gaan pakken. Zij kan ervoor kiezen om na 6 weken na de bevalling weer (deels) te gaan werken en deels bevallingsverlof op te nemen. Zij zou bijvoorbeeld 20 uur per week kunnen gaan werken en voor de resterende 20 uur bevallingsverlof opnemen. Zo wordt haar bevallingsverlof verspreid over 12 weken, in plaats van 6 weken.

Ziek door zwangerschap
Indien een zwangere werkneemster ziek is vanwege de zwangerschap komt de medewerkster in aanmerking voor een uitkering van het UWV. Dat betekent in de praktijk dat de medewerkster het loon van de werkgever 100 % krijgt doorbetaald, terwijl de uitvoeringsinstelling een bedrag betaalt aan de werkgever.
Als de werkneemster vier weken voor de uitgerekende datum met verlof gaat, dan wordt de periode van het verlof (16 weken) gekort met de ziektedagen in de periode van zes tot vier weken voor het verlof. De werkneemster kan het verlof met bijvoorbeeld twee weken uitstellen door vier weken voor de uitgerekende datum met verlof te gaan. Is deze vrouw in die twee weken vier dagen ziek, dan begint haar werk niet volgens plan (in haar geval twaalf weken na de bevalling), maar vier werkdagen eerder.
Mogelijk is de werkneemster in een te vroeg stadium arbeidsongeschikt vanwege de zwangerschap. Het gaat dan om ziekte in de periode tot zes weken voor de uitgerekende datum. In dat geval krijgt zij over die ziektedagen een volledige uitkering, dus tot aan zes weken voor de uitgerekende datum. Deze ziektedagen komen niet in mindering op het zwangerschapsverlof.

Als de werknemer aansluitend op het zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt is, komt zij in aanmerking voor een uitkering tot maximaal 104 weken. Na twee jaar ziekte kan zij een WAO- of WIA-uitkering aanvragen.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
Gedurende het zwangerschapsverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 100% van haar dagloon. Het UWV betaald deze uitkering uit aan de werkgever, waardoor de werkgever het loon van de werknemer kan blijven doorbetalen. Als een werknemer niet meer in dienst is bij een werkgever en de vermoedelijke datum van de bevalling ligt binnen tien weken na het einde van de arbeidsovereenkomst, dan betaald het UWV het loon rechtstreeks aan de werknemer uit.

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op. De werkgever mag de werknemer niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor het verlof.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau