Ouderschapsverlof

Werk & Privé, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 52843 keer bekeken

Ouderschapsverlof
Op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof is bedoeld om mannelijke en vrouwelijke werknemers meer mogelijkheden te bieden ouderschapstaken te combineren met betaalde arbeid. De praktijk laat ons zien dat mannen hierdoor desgewenst meer tijd aan de opvoeding van hun kind kunnen besteden en dat vrouwen het ouderschapsverlof kunnen gebruiken om niet (volledig) uit het arbeidsproces te stappen.

Susanne heeft samen met haar echtgenoot een driejarig zoontje. Beide ouders werken fulltime, wat maakt dat ze voor hun gevoel niet altijd de zorg en tijd kunnen besteden aan hun zoontje, als ze zouden willen. Beide ouders kunnen in deze situatie ouderschapsverlof opnemen, zodat ze hun ouderschapstaken (wellicht) beter kunnen combineren met de betaalde arbeid.

Recht op ouderschapsverlof
Met ingang van 1 januari 2015 bestaat het recht op ouderschapsverlof indien de werkende ouder een loondienstverband heeft en één of meer kinderen heeft tot de leeftijd van acht jaar (tot 1 januari 2015 gold de voorwaarde dat de werkende ouder minimaal 1 jaar in dienst moest zijn). De werkende ouder kan ook ouderschapsverlof krijgen voor een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet wel bij de ouder wonen. Voor ieder kind mogen beide ouders eenmaal verlof opnemen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een tweeling of een drieling (een 'meerling'): als er meer dan 1 kind geboren wordt (of meer dan 1 kind tegelijk geadopteerd wordt) kunnen beide ouders of verzorgers ook voor elk kind ouderschapsverlof opnemen.

Anne werkt in loondienst als notarieel medewerkster voor bedrijf P. in Hengelo. Anne werkt 36 uur per week en heeft een zoon van twee jaar. Het enkele feit dat Anne in loondienst werkzaam is bij bedrijf P. heeft als gevolg dat zij recht heeft op ouderschapsverlof. Nu haar kind jonger is dan 8 jaren, heeft zij de mogelijkheid tot het opnemen van ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof partner na bevalling
Met ingang van 1 januari 2015 is in de wet bepaald dat de partner naast twee dagen betaald kraamverlof bij de geboorte van het kind, nu ook recht heeft op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof.

Duur
Het aantal uren verlof waarop de werkende ouder ten hoogste recht heeft, bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal twaalf maanden. Het aantal uren verlof per week bedraagt maximaal de helft van de arbeidsduur per week. Een werknemer met een 36-urige werkweek hoeft bijvoorbeeld gedurende twaalf maanden maar achttien uur per week te werken. In overleg met de werkgever is het voor de werkende ouder mogelijk om verlof voor een langere periode dan twaalf maanden op te nemen. Ook splitsing van het verlof in delen van ten hoogste zes perioden, waarbij iedere periode ten minstens één maand bedraagt, is mogelijk. Daarnaast kan een werkende ouder verzoeken om meer uren verlof dan de helft van de arbeidsduur per week op te nemen.

Pieter werkt 36 uur per week. Indien hij ouderschapsverlof wil opnemen heeft hij recht op (26 x 36)= 926 uur ouderschapsverlof in een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden.

Aanvraag
De werkende ouder dient de wens om ouderschapsverlof op te nemen tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever melden. In de melding moet worden aangegeven wat de vermoedelijke ingangsdatum van het verlof is en hoe zij het verlof wenst op te nemen.

Weigering
De werkgever kan het verzoek voor ouderschapsverlof afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Niet ieder bedrijfsbelang of dienstbelang leidt tot een afwijzing van het ouderschapsverlof. Economische en operationele belangen die de onderneming ernstig schade zouden kunnen toebrengen zijn voorbeelden van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ook op het moment dat er geen personeel beschikbaar is om vrijgekomen uren op te vullen zal er sprake kunnen zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Jan heeft een hoge leidinggevende functie. Jan heeft een zesjarige dochter en wil graag  ouderschapsverlof opnemen. Zijn werkgever weigert echter het verzoek van Jan voor het opnemen van ouderschapsverlof. Dit op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De complete afdeling van het bedrijf zou door het opnemen van ouderschapsverlof substantieel geraakt worden, zowel qua aansturing als omzetderving. In deze situatie mag de werkgever het verzoek voor ouderschapsverlof afwijzen op grond zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Ouderschapsverlof spreiden
In overleg met de werkgever is het mogelijk het ouderschapsverlof te spreiden. Dit kan op de volgende manieren:

  • De werkende ouder kan het verlof over een langere periode dan 12 maanden opnemen.
  • De werkende ouder kan meer uren verlof per week opnemen. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om voltijdsverlof op te nemen.
  • De werkende ouder kan het verlof opsplitsen in maximaal 6 gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal 1 maand duren.


Verandering van werkgever
Indien de werkende ouder wijzigt van werkgever behoudt hij/zij recht op ouderschapsverlof voor dat deel dat op dat moment nog resteert. De dan ex-werkgever is verplicht op op verzoek van de (vertrekkende) werkende ouder een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof hij/zij nog aanspraak heeft.

De opname van het zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof tijdens het ouderschapsverlof
In de periode dat de werkende ouder zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof wil opnemen en de periode van het verlof valt samen met het ouderschapsverlof, kan de werkende ouder het verlof stopzetten of onderbreken. Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend bij de werkgever. De werkgever mag dit niet weigeren. Het onderbroken ouderschapsverlof kan op een later tijdstip weer opgenomen worden. Het recht op ouderschapsverlof blijft dus behouden.

Aansluiten op het bevallingsverlof
Na de bevalling heeft een moeder recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Als de werkende ouder het ouderschapsverlof wil laten aansluiten op het bevallingsverlof, mag worden aangesloten bij de daadwerkelijke datum van bevalling. Als het kind dan te vroeg of te laat wordt geboren, beïnvloedt dit niet de lengte van het ouderschapsverlof. Wel is het van belang dat de vermoedelijke ingangsdatum van het ouderschapsverlof door de werkende ouder wordt aangegeven in de aanvraag.

Tijdelijke aanpassing arbeidspatroon na ouderschapsverlof
Na afloop van het ouderschapsverlof is het mogelijk voor de werkende ouder om een verzoek bij de werkgever in te dienen ter aanpassing van het vastgestelde arbeidspatroon. Dit is bijvoorbeeld mogelijk op het moment dat een werkende moeder haar arbeid en haar taak als moeder niet kan combineren. Op het moment dat de werkende ouder het volledig geldend ouderschapsverlof heeft opgenomen, is het mogelijk om het arbeidspatroon tijdelijk aan te passen. Deze tijdelijke aanpassing is in eerste instantie mogelijk voor de periode van één jaar. In overleg kunnen de werkgever en de werkende ouder een andere periode overeenkomen. Het verzoek tot aanpassing van de arbeidstijdpatroon dient ten minste drie maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk te worden gedaan. De werkgever is verplicht om uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof te beslissen op het verzoek. De werkgever kan echter de tijdelijke aanpassing van het arbeidspatroon weigeren na het ouderschapsverlof op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen. Indien de werkgever akkoord gaat dient hij ten minste vier dagen van te voren aan de werkende ouder bekend te maken op welke dagen hij of zij arbeid moet verrichten.

Ziek tijdens ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof loopt door tijdens ziekte. De werkgever betaald de werkende ouder alleen uit over de uren die de werkende ouder zou werken tijdens het verlof. De werkgever betaalt over die uren minimaal 70 % van het salaris. Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de eventuele aanvraag van een ziekte- of werkloosheidsuitkering.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
Wettelijk gezien is de werkgever niet verplicht loon door te betalen aan de werkende ouder tijdens de periode van het ouderschapsverlof. Hier kan van worden afgeweken bij cao of individuele arbeidsovereenkomst. De uren die de werkende ouder blijft werken worden wel uitbetaald en ook de opbouw van dienstjaren bij de werkgever loopt gewoon door. Voor de uren dat de werkende ouder tijdens het ouderschapsverlof niet heeft gewerkt kan een heffingskorting worden aangevraagd.
Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werkende ouder geen vakantiedagen op. De werkgever mag het ouderschapsverlof niet in mindering brengen op de vakantiedagen. Indien de werkende ouder naast het verlof nog gedeeltelijk blijft werken, worden over de gewerkte uren wel vakantiedagen opgebouwd.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau