Langdurend zorgverlof

Werk & Privé, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 8140 keer bekeken

Het langdurend zorgverlof kan worden opgenomen door de werknemer voor onder andere de verzorging van onder meer de echtgenoot of het kind, dan wel het pleegkind die stervende of levensbedreigend ziek is. Het gaat bij het langdurend zorgverlof om de verzorging van een terminaal ziek persoon en sinds 1 juli 2015 mag langdurig zorgverlof ook gebruikt worden voor de noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid. Onder verzorging wordt de fysieke bijstand, maar ook de geestelijke bijstand en ondersteuning verstaan.

Miriam werkt fulltime en woont samen met haar echtgenoot Peter. Peter is ernstig ziek en heeft verzorging nodig. Volgens de artsen zal Peter niet lang meer leven. Miriam kan op grond van haar situatie langdurend zorgverlof opnemen.

Recht op langdurend zorgverlof
Een werknemer heeft recht op langdurig zorgverlof indien hij wordt geconfronteerd met een situatie waarin hij verzorging bij een levensbedreigende ziekte wil geven of sinds 1 juli 2015 noodzakelijke zorg wil verlenen ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid. Het moet wel gaan om de echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer samenwoont, een kind of pleegkind van de werknemer of een bloedverwant in de eerste graad van de werknemer, zoals een ouder. Sinds 1 juli 2015 ontstaat ook het recht op langdurend zorgverlof indien er sprake is van zorg voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen (tweedegraads bloedverwanten), huisgenoten (bijvoorbeeld een inwonende tante) of anderen in de sociale omgeving (zoals een buurman).

Duur
De duur van het langdurend zorgverlof is per periode van twaalf maanden hoogstens zes maal de arbeidsduur per week. Een fulltimer heeft dus jaarlijks recht op maximaal 240 uur langdurend zorgverlof. Het zorgverlof moet worden opgenomen in één aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken. Daaruit volgt al dat de verlofduur per week maximaal de helft van de normale arbeidstijd mag zijn. De werknemer kan de werkgever verzoeken om de verlofperiode te verlengen tot maximaal achttien weken. Ook kan de werknemer de werknemer het verzoek doen om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. Als het verlof eenmaal is opgenomen kan het niet worden teruggedraaid door de werkgever, tenzij zwaarwegende bedrijfs-en/ of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

Werkneemster werkt 20 uur per week. Zij kan dan maximaal 10 uur per week verlof opnemen, gedurende een periode van 12 weken. Neemt zij bijvoorbeeld met ingang van 12 juli 10 uur per week op over 12 weken, dan neemt zij in één keer het maximum op (10x12=120 uur) en kan zij pas vanaf 12 juli van het volgende jaar weer langdurend zorgverlof opnemen.

Einde verlof
Het langdurend zorgverlof eindigt als de duur van het verlof is verstreken. Als de persoon voor wiens verzorging langdurend zorgverlof wordt verleend overlijdt of niet langer levensbedreigend ziek is, eindigt het verlof de volgende dag.

Aanvraag
De werknemer dient het verzoek om langdurig zorgverlof vooraf aan de werkgever te melden. Als melding vooraf niet mogelijk is, moet het alsnog zo spoedig mogelijk worden gedaan. Bij melding van het opnemen van zorgverlof moet de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke duur van het verlof worden doorgegeven. Deze mededelingen binden de werknemer echter niet: er mag in de praktijk van worden afgeweken. Ook een opgave van de spreiding van de uren over de week dient te worden opgegeven. Bovendien moet de werknemer desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van verzorging in een levensbedreigende situatie. Het verlof gaat twee weken na de melding in. Zodra de werkgever de melding heeft ontvangen, kan hij kenbaar maken dat het verlof niet kan ingaan, omdat hij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen heeft, waardoor de werknemer toch gewoon op het werk moet verschijnen.

Weigering aanvraag
Een werkgever kan een aanvraag voor langdurig zorgverlof weigeren als hier zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen voor zijn. Onder zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen wordt verstaan, dat een werkgever dusdanige zwaarwegende redenen heeft, dat het belang van de werknemer daarvoor in redelijkheid moet wijken. Het moet gaan om situaties, waarbij de afwezigheid van de weknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. Op het moment dat een afwijzing of gedeeltelijke afwijzing plaatsvindt, dient de werkgever dit te overleggen met de werknemer. De beslissing zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Ziek tijdens langdurend zorgverlof
Als de werknemer tijdens het langdurend zorgverlof ziek wordt, kan samen met de werkgever besloten worden het verlof stop te zetten. De werkgever betaald dan alleen salaris over de uren dat de werknemer tijdens zijn verlof zou werken. Dit bedraagt ten minste 70% van het salaris. Indien de werknemervoltijdszorgverlof heeft opgenomen, ontvangt hij geen salaris. Ook niet als hij in die periode ziek wordt, hij werkt immers niet.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
Het recht op langdurend zorgverlof is zonder behoud van loon. De uren die de werknemer blijft werken worden wel uitbetaald. In een cao of regeling tussen de werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan. Er kan bijvoorbeeld geregeld zijn dat de uren waarbij langdurend zorgverlof is opgenomen gedeeltelijk worden doorbetaald.

De dagen die de werknemer opneemt voor langdurend zorgverlof kunnen niet worden aangemerkt als vakantiedagen. In een cao of met de ondernemingsraad kan zijn geregeld dat de vakantiedagen van de werkende ouder kunnen worden gebruikt om langdurend zorgverlof te compenseren. Over die vakantiedagen wordt het salaris gewoon doorbetaald.
Er mogen alleen afspraken zijn gemaakt over de bovenwettelijke vakantiedagen.
Tijdens de periode dat het langdurend zorgverlof wordt opgenomen bouwt de werkende ouder vakantiedagen op.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau