Kortdurend zorgverlof

Werk & Privé, Ziekte & Verlof 21 - 12 - 2015 // 17730 keer bekeken

Kortdurend zorgverlof
Veel werkende ouders hebben naast hun werk ook de zorg voor hun kinderen of partner. Op het moment dat de inwonende partner en/of kinderen ziek zijn en dit dus extra zorg van de werkende ouder vergt, moeten deze zorgtaken vervuld kunnen worden zonder dat dit tot spanningen op het werk leidt. Bij kortdurend zorgverlof moeten er snel keuzes gemaakt worden in verband met de spoedeisendheid. Vaak wordt voorafgaand aan het kortdurend zorgverlof calamiteitenverlof opgenomen.

Petra heeft een 1 jarig dochtertje Laura. Door een onbekende oorzaak kan Laura niet zitten, waardoor ze wordt opgenomen in het ziekenhuis. Na de eerste week is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is. Laura zal de komende week meer onderzoeken moeten ondergaan in het ziekenhuis. In deze periode kan Petra kortdurend durend zorgverlof opnemen, aangezien Laura veel pijn heeft en zij nog erg jong is. Zij heeft een ouder nodig om haar bij te staan bij zoveel onderzoeken. In deze situatie zou opname van het kortdurend zorgverlof geoorloofd kunnen zijn.

Joshua is 1.5 jaar en zit op de crèche in Woerden. Het is een gezonde peuter. Maar ook gezonde peuters  lopen kinderziekten op. Na een nacht van krijsen blijkt de peuter die ochtend alle kenmerken van roodvonk te hebben. Joshua kan niet naar de crèche. Vader en moeder moeten allebei om 9:00 op hun werk zijn. De moeder gaat werken, de vader blijft wachten totdat opa en oma vanuit Den Bosch met de trein arriveren. De vader verschijnt om 11:00 op zijn werk. In deze situatie zou opname van het kortdurend zorgverlof geoorloofd kunnen zijn.

Recht op kortdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof is volgens de wet bedoelt voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van:

  • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;
  • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de werknemer en dat hij als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt;
  • een bloedverwant in de eerste of tweede graad;
  • degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer; of
  • degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.


De verzorging moet niet alleen noodzakelijk zijn, maar er moet ook geen andere persoon zijn die deze verzorging op zich kan nemen. Onder noodzakelijke verzorging wordt niet alleen de noodzaak tot verzorging van de zieke bedoeld, maar ook de noodzaak voor de werknemer om deze verzorging op zich te nemen. Een ouder heeft bijvoorbeeld de verplichting om zijn kind te verzorgen. Er is niet aan de noodzakelijkheideis voldaan als blijkt dat een ander dan de werknemer de zorg op zich kan nemen. Op het moment dat op eigen initiatief een medisch besluit is genomen, welke niet spoedeisend of noodzakelijk is, kan niet worden gesproken van noodzakelijkheid.

Duur en omvang
In een periode van twaalf aaneengesloten maanden kan een werkende ouder maximaal twee keer het aantal arbeidsuren per week kortdurend zorgverlof opnemen. De periode van twaalf maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen. Op het moment dat de twaalf maanden om zijn, vervallen de eventuele resterende uren van het kortdurend zorgverlof. Het kortdurend zorgverlof hoeft niet in één keer opgenomen te worden. In overleg met de werkgever kan het ook in gedeelten worden opgenomen.

Een werkende ouder heeft in maart 2013 kortdurend zorgverlof opgenomen. In januari 2014 is hij van plan om weer kortdurend zorgverlof opnemen. Hij vraagt zich af of dit mogelijk is.
De werkende ouder heeft pas weer een nieuw recht op kortdurend zorgverlof, nadat de 12 maanden van kortdurend zorgverlof die reeds zijn opgenomen voorbij zijn. Dit houdt in dat er per maart 2014 een nieuw recht op kortdurend zorgverlof ontstaat.

Petra werkt als verkoopster 40 uur per week en wil graag weten hoeveel uren kortdurend zorgverlof zij kan opnemen. Zij kan maximaal twee keer het aantal uren dat zij per week werkt opnemen. Dat betekent voor Petra dat zij per jaar (2 x 40 uur) 80 uur kortdurend zorgverlof kan opnemen.


Aanvraag
Indien de werkende ouder kortdurend zorgverlof wil opnemen, moet dit vooraf aan de werkgever verzocht worden. De redenen voor het opnemen van het verlof dienen ook vermeld te worden. Indien de werkende ouder de werkgever vooraf niet kan inlichten, dient dit alsnog zo spoedig mogelijk te gebeuren. Wederom dienen de redenen hierbij vermeld te worden. Bij het verzoek aan de werkgever dient ook de omvang van het verlof, de wijze van opneming en de vermoedelijke duur van het verlof aangegeven te worden.

Weigering aanvraag
De redenen voor het opnemen van het kortdurend zorgverlof dienen door de werkende ouder aangegeven te worden, omdat de werkgever de mogelijkheid heeft om het kortdurend zorgverlof te weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen. Voordat het kortdurend zorgverlof opgenomen kan worden dient hiervan melding worden gedaan. Kortdurend zorgverlof kan niet met terugwerkende kracht worden opgenomen. Dat is ook niet nodig, omdat vaak aan dit verlof het opnemen van calamiteitenverlof vooraf zal gaan.
Er kan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen als de werkzaamheden van de werknemer niet door het overig personeel kan worden opgevangen. Als de werkgever het kortdurend zorgverlof weigert, dient hij wel aan te geven waarom dit niet mogelijk is. Vanwege de spoedeisendheid bij kortdurend zorgverlof hoeft de werkgever dit niet schriftelijk te doen.

Ingang verlof
Het kortdurend zorgverlof start op het moment dat de werkende ouder het verlof heeft medegedeeld aan de werkgever. Het verlof start niet of eindigt in ieder geval zodra de werkgever aan de werknemer kenbaar maakt dat tegen het opnemen van het verlof zwaarwegende bedrijfs-en/ of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. De werkgever mag het kortdurend zorgverlof niet stopzetten, als hij eenmaal akkoord is gegaan met het kortdurend zorgverlof.

Ziek tijdens kortdurend zorgverlof
Als de werkende ouder ziek wordt tijdens het kortdurend zorgverlof kan het verlof beëindigd worden in overleg met de werkgever. De werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid recht op ten minste 70% van het laatstverdiende loon. In een cao of bij arbeidsovereenkomst kan echter bepaald zijn dat de werknemer meer dan 70% van het loon doorbetaald krijgt.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
De werkende ouder heeft tijdens het kortdurend zorgverlof recht op ten minste 70% doorbetaling van het loon. De werkgever moet dit betalen. Als dit bedrag minder is dan het wettelijk minimumloon, geldt het wettelijk minimumloon. De werkende ouder bouwt tijdens het kortdurend zorgverlof ook vakantiedagen op. Het kortdurend zorgverlof mag de werkgever niet in mindering brengen op de vakantiedagen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau