Transitievergoeding

Ontslag, Ontslag 22 - 12 - 2015 // 4568 keer bekeken

Transitievergoeding
Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht veranderd. Voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid gold de kantonrechtersformule voor berekening van een vergoeding bij ontslag, maar deze is komen te vervallen door de komst van deze wet waarbij er een transitievergoeding wordt gehanteerd. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de werknemer voor de financiële gevolgen voor ontslag en als financiële steun om de overstap naar een andere baan te regelen. De vergoeding is vrij besteedbaar, maar primair bedoelt om aan te wenden voor outplacement, scholing of begeleiding naar ander werk. 

Wanneer transitievergoeding
De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien:

a. de arbeidsovereenkomst:
                - door de werkgever is opgezegd;
                - op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
                - na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet; of

b. de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:
                - door de werknemer is opgezegd;
                - op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
                - na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.

De transitievergoeding is niet verschuldigd, als:

  • de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week gemiddeld heeft gewerkt;
  • de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt (al dan niet deswege) wordt geëindigd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (art. 7:673 lid 7 BW);
  • de werkgever in staat van surseance of failliet is verklaard (art. 7:673c lid 1 BW);
  • indien in de cao een gelijkwaardige vergoeding voor de transitievergoeding is opgenomen;
  • uw werkgever u een aanbod doet om een tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of u het aanbod accepteert.


Hoogte transitievergoeding
De eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding 1/6 van het loon per maand voor elke periode van zes maanden. Na 10 jaar bedraagt de transitievergoeding 1/4 van het loon per maand voor elke periode van zes maanden.De transitievergoeding bedraagt maximaal € 79.000, tenzij de werknemer meer dan € 79.000 per jaar verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Jan is 33 jaar en 12 jaar in dienst. Hij verdient per maand 2.250 EUR bruto. Op 1 februari 2016 eindigt de arbeidsovereenkomst als gevolg van een eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever nadat het UWV werkgever een ontslagvergunning heeft verleend. De transitievergoeding zal dan zijn:
1. over de eerste 10 jaren van het dienstverband per periode van 6 maanden 1/6e maandsalaris
    10 jaar in dienst, houdt in 20 perioden van 6 maanden.
2. na de periode van 10 jaren, per periode van 6 maanden 1/4e maandsalaris 
    2 jaren, dus 4 perioden van 6 maanden.
3. (20 x 1/6) + (4 x 1/4e) x 2.250 EUR = 9.750 EUR bruto

Jan heeft dus recht op een transitievergoeding van €9.750,-

Vanaf 1 januari 2020 geldt, ongeacht de lengte van het dienstverband, dat de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar is. Voor iedereen geldt dezelfde rekenregel. Dit betekent dat volgens de wettelijke richtlijnen dan eerst berekend moet worden wat de hoogte is van de transitievergoeding over de hele jaren, daarna over de resterende gewerkte maanden en tot slot over de dan nog resterende gewerkte dagen. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bruto, tenzij de werknemer meer dan € 81.000 bruto per jaar verdient. Alsdan is de transitievergoeding gemaximeerd op een bruto jaarsalaris.

Jan is 33 jaar en hij is 12 jaar, 6 maanden en 5 dagen in dienst. Hij verdient per maand 4.800 EURO bruto. (Incl. vakantietoeslag en 13e maand.)
De transitievergoeding zal dan zijn:

1. Voor de 12 jaren geldt dan 1/3 maandsalaris per dienstjaar,
12 x 1.600 = €19.200
2.Voor de 6 maanden geldt dan 1/3 per dienstjaar,

6:12 x 1.600 = €800
3. Voor de 5 dagen geldt dan 1/3 per dienstjaar,
5:365 x 1.600 = €21,92
De uitkomst van de jaren, maanden en dagen bij elkaar optellen,
€19.200 + €800 + €21,92 = €20.021,92
Jan heeft recht op een transitievergoeding van, € 20.021,92.

Overgangsregeling voor 50-plussers en kleine werkgevers
50-plussers
Deze overgangsregeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.
Als de werknemer bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst minimaal 10 jaar heeft geduurd, is de transitievergoeding over elke periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar in dienst is gelijk aan de helft van het loon per maand.

Anne wordt ontslagen na een dienstverband van 15 jaar. Het dienstverband is aangegaan op 1 januari 2001. Ze verdient per maand 3.350 EUR bruto. Op 1 juli 2011 is Anne 50 geworden. Op 1 januari 2016 wordt haar arbeidsovereenkomst beëindigd door de werkgever. Anne heeft recht op een transitievergoeding van: 

1. Over de eerste 10 jaren van het dienstverband per periode van 6 maanden 1/6e maandsalaris.
    10 jaren in dienst houdt in 20 perioden van 6 maanden
2. Na de periode van 10 jaren, per periode van 6 maanden 1/4e maansalaris.
    1/2 jaar in dienst tot 50 jaar, dus 1 periode van 6 maanden
3. Na 50 jaar in dienst per periode van 6 maanden 1/2e maandsalaris.
    Nog 4,5 jaar in dienst houdt in 9 perioden van 6 maanden
4. (20 x 1/6) + (1 x 1/4) + (9 x 1/2) x €3.350 EUR = 27.079,17 EUR

Kleine werkgevers
Deze overgangsregeling vervalt ook per ingang van 1 januari 2020.
De bedoeling is om kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) die wegens slechte bedrijfseconomische omstandigheden werknemers moeten ontslaan te ontzien, door de transitievergoeding te berekenen vanaf 1 mei 2013.De voorwaarden zijn erg strikt en dienen ter beoordeling voorgelegd te worden aan het UWV.

Het wetsvoorstel compensatieregeling transitievergoeding is goedgekeurd en wordt waarschijnlijk per 1 januari 2020 ingevoerd. Dit voorstel brengt met zich mee dat werkgevers een compensatie kunnen krijgen indien een werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid of bij bedrijfseconomische redenen ontslag tot gevolg heeft. De optelsom van de financiële verplichtingen die voortvloeien uit dit ontslag worden door werkgevers als zwaar en onredelijk beschouwd. Deze vergoeding bedraagt niet meer dan het door werknemer tijdens ziekte verkregen brutoloon. Hiermee worden werkgevers ontlast van deze zware financiële verplichtingen. 

Loon
Onder loon wordt verstaan het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

Het loon wordt vermeerderd met 1/12 van de vakantiebijslag waarop de werknemer binnen een jaar aanspraak zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Voor zover van toepassing dient het loon tevens te worden vermeerderd met 1/12 van de vaste eindejaarsuitkering waarop de werknemer aanspraak zou hebben aan het einde van het lopende kalenderjaar. Onder eindejaarsuitkering kan bijvoorbeeld worden begrepen een jaarlijkse 13e of 14e maand.

Daarnaast wordt het loon vermeerderd met 1/12 van de overeengekomen vaste looncomponenten, die verschuldigd waren in de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Het betreft vaste looncomponenten die bijvoorbeeld jaarlijks of meerdere keren per jaar worden toegekend en waarvan de hoogte vaststaat. Hieronder moet mede worden begrepen de situatie waarin sprake is van een toelage die is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren (in geval van een overwerktoeslag) of tijdstippen van gewerkte uren (in geval van een ploegentoeslag). Dergelijke toeslagen zijn niet gekoppeld aan het functioneren van de werknemer of het resultaat van de onderneming. De hoogte van het toegekende bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte uren of het tijdstip waarop de uren zijn gewerkt.

Als laatste wordt het loon vermeerderd met 1/36 van de overeengekomen variabele looncomponenten, die verschuldigd waren in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit sluit aan bij de praktijk waarin bijvoorbeeld een winstuitkering veelal per kalenderjaar wordt uitgekeerd en hierbij logischerwijs niet het lopende kalenderjaar kan worden betrokken, omdat de hoogte van de daaraan toe te rekenen winstuitkering pas op een later moment bekend wordt. De hoogte van deze looncomponenten is gekoppeld aan het functioneren van de werknemer of het resultaat van de ondernemer dan wel aan een combinatie van beiden. Nu de hoogte van deze looncomponenten kan variëren, wordt uitgegaan van een gemiddelde berekend over 36 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau