Ziektewet

Werk & Privé, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 36900 keer bekeken

Ziektewet (ZW)
De Ziektewet regelt dat zieke (ex-)werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. De ziektewetuitkering kan worden aangevraagd bij het UWV, welke ook verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens de ziekteperiode. De aanspraak op een ziektewetuitkering bestaat alleen in de eerste twee jaar (104 weken) van ziekte.

Recht op ZW-uitkering
Werkgevers moeten bij ziekte van een werknemer de eerste twee jaar (104 weken) minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Wie geen werkgever (meer) heeft, kan mogelijk een beroep doen op de Ziektewet, dit zijn de zogeheten vangnetters. Hieronder vallen:

 • Uitzendkrachten met een uitzendbeding;
 • Oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract);
 • Thuiswerkers, musici en artiesten;
 • Stagiairs met een stagevergoeding;
 • Werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn;
 • Vrijwillig verzekerden;
 • Mensen die binnen vier weken na het einde van de vrijwillige verzekering ziek worden (nawerking).
   

Sommige werknemers vallen automatisch onder de Ziektewet, de werkgever krijgt dan ziekengeld van het UWV om het loon door te betalen. Dit is het geval bij:

 • Orgaandonoren die door de donatie ziek zijn;
 • Zwangere of net bevallen vrouwen die ziek zijn door de zwangerschap of bevalling;
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die ziek worden binnen 5 jaar nadat zij zijn aangenomen (no-riskpolis);
 • Zieke werknemers van wie het tijdelijke arbeidscontract afloopt tijdens de ziekte.
   

De aanvraag voor een ZW- uitkering en daarmee de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van de (ex-)werknemer wordt getoetst door het UWV.

Ziekte door zwangerschap of bevalling
Werknemers die ten gevolge van hun zwangerschap of bevalling ongeschikt zijn om te werken hebben recht op 100% doorbetaling van het loon. Het moment van ziekte/arbeidsongeschiktheid bepaalt welke uitkering de werknemer krijgt en welke acties werkgever en werknemer moeten ondernemen. Er is een onderverdeling van vijf periodes gemaakt, waarin een zwangere weknemer ziek/arbeidsongeschikt kan worden.

Ziek voor de verlofperiode (tijdens de eerste 24 weken van de zwangerschap)
Op het moment dat de werknemer gedurende de eerste 24 weken van haar zwangerschap arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van haar zwangerschap, moet zij zich uiteraard op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid melden bij haar werkgever. De werkgever moet dit dan vervolgens melden bij het UWV, waarna vanaf de eerste ziektedag de Ziektewet-uitkering ingaat. Deze uitkering loopt door tot de dag dat de werknemer weer hersteld is of tot haar zwangerschapsverlof begint.

De situatie kan zich voordoen dat de betreffende zwangere werknemer in de eerste 24 weken van haar zwangerschap een miskraam krijgt of abortus pleegt / moet laten plegen en zij zich als gevolg daarvan ziek meldt.Ook dan geldt dat deze werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Het is dan aan de werkgever om dit bij het UWV aan te vragen.

Ziek voor de verlofperiode (na 24 weken zwangerschap)
Op het moment dat de zwangere werknemer arbeidsongeschikt wordt na 24 weken zwangerschap, maar vóór de verlofperiode - en komt de arbeidsongeschiktheid door de zwangerschap - dan kan de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen. De werknemer in kwestie moet zich regulier ziek melden bij haar werkgever en de werkgever moet dit dan vervolgens melden bij het UWV. Vanaf de eerste ziektedag wordt dan de Ziektwet-uitkering uitgekeerd.Deze uitkering loopt door tot de dag dat de werknemer weer hersteld is of tot haar zwangerschapsverlof begint.

Ook na de 24 weken zwangerschap kan de zwangerschap voortijdig eindigen. De situatie kan zich voordoen dat er sprake is van een vroeggeboorte of dat de baby bij de bevalling overlijdt. In deze situaties heeft de werknemer recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het is aan de werkgever om deze melding, c.q. deze aanvraag bij het UWV te doen.
Deze uitkering duurt 16 weken en wordt gewoonlijk betaald aan de werkgever. Uit de praktijk blijkt dat de werkgever regulier het loon doorbetaald. Na afloop van deze periode krijgt de werknemer mogelijkeen Ziektewet-uitkering als zij door de zwangerschap arbeidsongeschikt is geworden en zij daardoor niet kan werken.

Ziek tijdens de 6 tot 4 weken vóór de uitgerekende datum tot de ingangsdatum van het verlof
De zwangere werknemer heeft de keuze om haar zwangerschapsverlof tussen de 6 en 4 weken vóór de uitgerekende datum te laten beginnen. Op het moment dat zij kiest voor een zwangerschapsverlof korter dan 6 weken vóór de uitgerekende datum, maar zij wordt arbeidsongeschikt vlak voor aanvang van het zwangerschapsverlof - namelijk tussen de 6 weken vóór de uitgerekende datum en vóór het zwangerschapsverlof is begonnen - dan heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering. Het is aan de werkgever om deze Ziektewet-uitkering aan te vragen.
Let op: de reden / oorzaak van arbeidsongeschiktheid hoeft in deze niet de zwangerschap te zijn.

Van belang is om te weten dat deze dagen van arbeidsongeschiktheid afgetrokken worden van het zwangerschapsverlof. Het verlof eindigt daarom mogelijk eerder dan vooraf gepland. Na de bevalling duurt het bevallingsverlof nog minimaal 10 weken. De werkelijke einddatum van het zwangerschapsverlof hangt namelijk altijd af van de werkelijke bevallingsdatum.

Annemieke is 1 augustus uitgerekend. Zij spreekt met haar werkgever af dat haar verlof 4 weken vóór 2 augustus ingaat. In de week voordat Annemieke met verlof gaat, is ze drie dagen ziek. Daarna werkt ze weer door tot de geplande ingangsdatum van het verlof. De drie ziektedagen dat Annemieke een Ziektewetuitkering kreeg, worden van haar totale verlof afgetrokken. Dit houdt in dat haar verlof drie dagen eerder is afgelopen dan zij had gepland.

Ziek tijdens de verlofperiode
Op het moment dat de zwangere werknemer tijdens haar zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt raakt door de zwangerschap of bevalling, heeft zij de verplichting dit te melden bij haar werkgever. De werkgever hoeft in deze situaties niets door te geven aan het UWV. De zwangerschapsuitkering (WAZO) loopt gewoon door. De werknemer krijgt geen Ziektewet-uitkering.

Ziek na de verlofperiode
Als de werknemer na afloop van het bevallingsverlof nog steeds arbeidsongeschikt is, kan zij voor een langere periode een uitkering krijgen. Deze Ziektewetuitkering bedraagt 100% van het loon en kan maximaal één jaar duren. De Ziektewet begint aansluitend aan het bevallingsverlof. De werknemer geldt dan tijdelijk als arbeidsongeschikt, mits deze ongeschiktheid wel verband houdt met de zwangerschap. Een verklaring van de arts is hiervoor vereist. De opbouw van de vakantiedagen loopt in deze periode gewoon door.

Anja heeft sinds haar bevalling last fysieke beperkingen als gevolg van bekkeninstabiliteit. Na haar bevallingsverlof heeft zij hier nog steeds last van. De duur van het herstel wordt geschat op twee of drie maanden. Anja is dus na afloop van haar bevallingsverlof nog steeds arbeidsongeschikt. Dit betekent dat Anja in aanmerking zou moeten kunnen komen voor een Ziektewetuitkering. Deze uitkering zal zij tijdig dienen aan te vragen, waarna het UWV in deze zal beslissen.

Terugwerkende kracht ZW-uitkering
Een werkgever dient, binnen vier dagen nadat hij heeft vernomen dat de werknemer aanspraak heeft op ziekengeld wegens zwangerschaps- of bevallingsgerelateerde arbeidsongeschiktheid, daarvan aangifte te doen bij het UWV. Als de werkgever zich niet houdt aan deze termijn, overtreedt hij de ziekmeldingsplicht. Dit heeft tot gevolg dat het ziekengeld niet wordt uitbetaald tot de datum van ziekmelding. Het is dan voor de werkgever mogelijk om het loon dat tijdens de arbeidsongeschiktheid wordt doorbetaald aan de werkneemster te verrekenen met het inkomen bij uitkeringen waarop de werkneemster recht heeft, bijvoorbeeld uitkeringen op grond van de ZW en uitkeringen met betrekking tot zwangerschap en bevalling op grond van de WAZORG.

In 2004 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld over de overtreding van de ziekmeldingsplicht door de werkgever. In betreffende casus heeft de werkgever, en tevens enige werknemer, het UWV te laat ingelicht dat zij arbeidsongeschikt was vanaf een bepaalde datum. De Raad heeft geoordeeld dat de werknemer als vertegenwoordiger van de werkgever verplicht was om de arbeidsongeschiktheid op tijd te melden aan het UWV. De meldingsplicht is overtreden. Tot de datum van ziekmelding is terecht geen ziekengeld uitbetaald.

De werkneemster die al langer ziek is en pas na een tijd blijkt dat de betreffende ziekte/arbeidsongeschiktheid een verband heeft met de zwangerschap, dan kan het UWV de ZW-uitkering met terugwerkende kracht toekennen aan de werknemer.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau