Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Werk & Privé, Werk & Privé 21 - 12 - 2015 // 4009 keer bekeken

Ketenregeling
De wettelijke ketenregeling is per 1 juli 2015 aangepast.
Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
• arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;
• meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
(Art. 7:668a lid 1 BW)

De ketenregeling is ook van toepassing als er sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.

Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van de wettelijke ketenregeling worden afgeweken, deze afwijkingen zijn wel aan voorwaarden gebonden.

De wettelijke ketenregeling wordt per 1 januari 2020 (opnieuw) aangepast.
Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
• arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;
• meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
(Art. 7:668a lid 1 BW)

Aanzegverplichting
Sinds 1 januari 2015 heeft een werkgever de verplichting om zijn werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst.
De werkgever is verplicht om de aanzegging schriftelijk én tijdig te doen.

Laat de werkgever niet op tijd schriftelijk weten of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 6 maanden of langer) wel of niet wordt voortgezet? Dan is hij de betreffende werknemer een vergoeding van (maximaal) 1 maandsalaris verschuldigd.
Houdt de werkgever zich wel aan de schriftelijke aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is werkgever twee weken te laat met aanzeggen? Dan betekent dit een boete van (ongeveer) twee weken salaris.

De werkgever is de aanzegboete niet verschuldigd in de situatie van:

  • faillissement;
  • uitstel van betaling;
  • toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

 

Concurrentiebeding
Sinds 1 januari 2015 zijn, met de komst van de Wet Werk en Zekerheid de regels met betrekking tot het concurrentiebeding veranderd. Het concurrentiebeding maakt dat de werknemer wordt beperkt om na zijn dienstverband bij een andere werkgever (concurrent) op zekere wijze werkzaam te zijn.

Per 1 januari 2015 is het uitgangspunt dat het niet meer mogelijk is om in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Er geldt echter een ‘tenzij’. Wenst een werkgever toch met de werknemer, die hij voor bepaalde tijd in dienst wil nemen, een concurrentiebeding overeen te komen dan is de werkgever verplicht (uitgebreid) schriftelijk te motiveren waarom hij het concurrentiebeding noodzakelijk acht.

De verplichting tot schriftelijke motivatie van het concurrentiebeding geldt niet bij een concurrentiebeding dat wordt gesloten met een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst treedt.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau