Adoptie- en pleegzorgverlof

Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 4157 keer bekeken

Adoptieverlof
Een werknemer heeft recht op verlof als hij één of meer kinderen adopteert. Ouders en kinderen krijgen zo de gelegenheid aan elkaar en hun nieuwe situatie te wennen.

Annet en Bert hebben een kindje geadopteerd uit China. Niet alleen het kindje moet wennen aan de nieuwe situatie, ook Annet en Bert hebben tijd nodig om aan hun nieuwe gezinssituatie te wennen. Annet en Bert hebben beide recht op adoptieverlof.

Pleegzorgverlof
Een werknemer heeft recht op verlof als hij als pleegouder functioneert voor één of meer kinderen. Als ouders niet zelfstandig hun kinderen op kunnen voeden, kunnen pleegouders voor langere tijd de zorg van het kind op zich nemen. Het pleegzorgverlof is bedoeld om de pleegouders en kinderen de gelegenheid te geven aan elkaar en hun nieuwe situatie te wennen.

Petra en Andre zijn van plan om de 12- jarige Nick als pleegkind in hun gezin op te nemen. Nick is erg schuw en kan moeilijk wennen aan zijn nieuwe omgeving. Petra en Andre kunnen in deze situatie pleegzorgverlof opnemen. Door middel van het pleegzorgverlof wordt de ouders en het kind de gelegenheid gegeven om aan elkaar en hun nieuwe situatie te wennen.

Recht op adoptie- en pleegzorgverlof
Indien de werkende ouders één of meer kinderen adopteren of als pleegkind in het gezin opnemen, hebben zij allebei recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Bij het adopteren of duurzaam opnemen van twee of meer kinderen bestaat het verlof slechts ten aanzien van één van de kinderen. Het gaat immers om dezelfde periode van gewenning. Beide (pleeg)ouders hebben het recht op adoptie- of pleegzorgverlof.

Duur van het verlof
Het adoptie- en pleegzorgverlof kan in overleg met de werkgever gespreid worden opgenomen (voor 1 januari 2015 gold dat het verlof aaneengesloten diende te worden opgenomen voor de duur van ten hoogste vier weken). Het verlof kan vanaf twee weken voor de eerste dag van adoptie/pleegzorg ingaan. Het adoptie- of pleegzorgverlof moet binnen 26 weken (voor 1 januari 2015 gold een termijn van 18 weken) nadat het kind in het gezin is opgenomen worden genoten, daarna vervalt het.

De werknemer moet bewijzen vanaf welke dag een kind wordt geadopteerd/ter pleegzorg wordt aangeboden, door aan de werkgever een verklaring te overleggen van opneming in de gemeentelijke basisadministratie of, bij adoptie, een melding van de vreemdelingenpolitie. Hieruit moet blijken dat het kind op hetzelfde adres woont als de werknemer en door de werknemer in diens gezin verzorgd en opgevoed wordt.

Jannie heeft samen met haar echtgenoot Erik besloten een kindje te adopteren. De adoptie datum is vastgesteld op 20 februari. Jannie en Erik vragen zich af wanneer het adoptieverlof kan ingaan. Het adoptieverlof mag twee weken voor de adoptiedatum ingaan. Dat betekent dat Jannie op 6 februari adoptieverlof kan opnemen. Het verlof moet binnen 26 weken nadat het kind in het gezin is gekomen worden opgenomen. Dat betekent dat Jannie en Erik het adoptieverlof tot 21 augustus kunnen opnemen. 

Aanvraag
De werkende ouder die adoptie- of pleegzorgverlof wil opnemen, moet dit uiterlijk drie weken voor de dag van ingang van het verlof melden bij de werkgever. Daarbij moet de omvang van het verlof worden meegedeeld en moet hij documenten tonen, waaruit de adoptie of pleegzorg blijkt. De melding moet ‘zo mogelijk’ drie weken van tevoren worden gedaan, echter is dit niet altijd mogelijk. Indien een ouder pas kort van tevoren de exacte datum weet van bijvoorbeeld de adoptie kan het verlof ook later aangevraagd worden.

Ziek tijdens het verlof
Indien de werkende ouder ziek wordt tijdens het adoptie- of pleegverlof loopt het verlof gewoon door. Het verlof kan niet worden onderbroken en op een later tijdstip weer worden opgenomen.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
Het adoptie- en pleegzorgverlof zijn verlofsoorten zonder behoud van loon. Wel bestaat er recht op een uitkering op grond van de WAZO, ten hoogte van 100% van het laatst verdiende loon met een maximum van het maximum dagloon. Deze uitkering kan door de werkgever aangevraagd worden bij het UWV.

Anne heeft Zimanoe uit Afrika geadopteerd. Ze heeft melding van de adoptie gedaan bij de Vreemdelingenpolitie. Op haar werk neemt ze adoptieverlof van vier weken op zonder behoud van loon. Anne heeft het recht om een uitkering aan te vragen bij het UWV tijdens het adoptieverlof.

Tijdens het adoptie- en pleegzorgverlof worden vakantiedagen opgebouwd. De werkgever mag niet vragen het verlof te compenseren met vakantiedagen.

Aanstaande wijziging adoptie- en pleegzorgverlof

Met ingang van 1 januari 2019 zal het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid worden. Met de ingang van de nieuwe wet 'Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)' zal het verlof worden verlengd van 4 weken naar 6 weken. Evenals de periode waarin het verlof kan worden opgenomen, blijft ook de hoogte van de uitkering ongewijzigd, namelijk 100% van het dagloon tot maximaal het maximum dagloon. Dit komt overeen met de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering.

De verlenging van het adoptie- en pleegzorgverlof treedt in werking op 1 januari 2019 en geldt ten aanzien van kinderen van wie de feitelijke opneming in het gezin op of na 1 januari 2019 plaatsvindt.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet!

Lees verder

WIEG is 'geboren'

WIEG ook door de Eerste Kamer Op 13 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het (nieuwe) ge...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau